Regulamin Cmentarza

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO W OSTROWSKU

Cmentarz jest miejscem świętym, miejscem wiecznego spoczynku naszych Zmarłych i miejscem modlitwy za nich.

Ma charakter sakralny. Powinien być otoczony religijną czcią i szacunkiem oraz szczególną troską.

Na cmentarzu należy zachowywać powagę, ciszę i porządek!

 1. Cmentarz jest własnością parafii p.w. św. Michała Archanioła w Ostrowsku i służy wszystkim Parafianom.
 2. Cmentarzem zarządza Proboszcz Parafii, a bezpośrednio w jego imieniu pilnuje porządku i wykonuje konieczne prace Gospodarz Cmentarza.
 3. Sprawy związane z pochówkiem zmarłych oraz innymi czynnościami wykonywanymi na cmentarzu należy załatwiać w kancelarii parafialnej. Na niżej wymienione prace prowadzone na cmentarzu:

– pogrzeb

– budowa nowego pomnika

– remont pomnika np. wymiana płyty

– ekshumacja zwłok bądź przeniesienie do innego grobu, po przedstawieniu koniecznych zezwoleń należy uzyskać zgodę Zarządcy (Proboszcza).

 1. Przed rozpoczęciem prac związanych z budową nowego pomnika – nagrobka czy remontem, należy fakt ten zgłosić u Zarządcy. Należy też zadbać o uprzątnięcie miejsca po wykonanych pracach.
 2. Prawo do grobu jest bezpłatne i oznacza prawo do terenu o wymiarach:

– grób pojedynczy: 2,5 m x 1,5 m

– grób podwójny: 2,5 m x 2,3 m

Inny wymiar grobu należy uzgodnić z Proboszczem i Gospodarzem Cmentarza.

Z wydzielonego terenu należy pozostawić przejście min. 25 cm z każdej strony.

 1. W przypadku budowy (wymiany) nagrobka (skrzynki), pomnika czy grobowca należy uiścić stosowne opłaty tzw. „pokładne”.
 2. Na cmentarzu można zarezerwować miejsca na przyszły pochówek po uprzednim opłaceniu miejsca.
  7a. Likwidacji grobu (po zgłoszeniu w kancelarii) dokonuje rodzina po uzgodnieniu z Gospodarzem Cmentarza na koszt dysponenta.
 1. Grób ziemny może być użyty do ponownego pochowania zmarłego po 25 latach.
 2. Odpady i śmieci mogą być składowane jedynie w wyznaczonych do tego miejscach. Odpady organiczne, naturalne, sztuczne, plastikowe i szklane należy składować w kontenerze. Wszelki gruz z remontu czy rozbiórki starego pomnika należy wywieźć z cmentarza.
 3. Opłata za przechowanie zwłok w chłodni w kaplicy cmentarnej obejmuje koszt energii elektrycznej oraz utrzymania porządku w kaplicy. Należy ją uiścić przy dopełnieniu formalności związanych z pochówkiem.
 4. Cmentarz parafialny jest objęty monitoringiem całodobowo.
 5. Zarządca Cmentarza Parafialnego nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z dewastacji lub klęsk żywiołowych. Groby podlegają indywidualnemu ubezpieczeniu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności Ustawa z dnia 31 stycznia 1956 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. z 2008 r. Nr 48, poz. 284).

REGULAMIN ZATWIERDZIŁA RADA PARAFIALNA
I OBOWIĄZUJE OD DNIA 1 LISTOPADA 2014 r.

ANEKS DO REGULAMINU CMENTARZA

Wysokość opłat pozostaje na dotychczasowym poziomie zgodnie z uchwałą Duszpasterskiej Rady Parafialnej z dnia 2 września 2003 r. – zaktualizowany dnia 30 sierpnia 2023 r.

Opłaty są przyjmowane przez kancelarię parafialną za pokwitowaniem i katalogowane.

CENNIK OPŁAT DOTYCZĄCY PRAC NA CMENTARZU:

 1. Korzystanie z chłodni w kaplicy cmentarnej – 50 zł / dobę
 2. Opłata za wykopanie grobu standardowego pojedynczego – 1000 zł; za grób dziecięcy – 500 zł
 3. Opłata za posługę przy ceremonii pogrzebowej – 500 zł (obsługa pogrzebu, obsługa kaplicy, sprzątanie kaplicy) a w przypadku niekorzystania z kaplicy kwota 400 zł
 4. Przygotowanie grobu/ewentualnego nagrobka do pochówku/ inne prace – po uzgodnieniu z Gospodarzem
 5. Opłata w przypadku zamontowania tzw. skrzynki drewnianej (oraz każdorazowa wymiana) – 100 zł
 6. Opłata w przypadku wymiany nagrobka/pomnika: pojedynczego – 200 zł; podwójnego – 400 zł
 7. Opłata w przypadku budowy pomnika: pojedynczego – 300 zł; podwójnego – 600 zł
 8. Opłata w przypadku budowy grobowca rodzinnego – 400 zł / m2
 9. Opłata w przypadku budowy podpiwniczenia pod pomnik – 400 zł / m2
 10. Rezerwacja miejsca – 200 zł, uwzględniana przy uiszczaniu opłat za pochówek
 11. Wykonywanie wszelkich prac na cmentarzu przez firmy kamieniarskie wymaga wcześniejszego uzgodnienia z Zarządcą (Proboszczem) i uiszczenia opłaty jednorazowej – 50 zł
 12. Zgodnie z uchwałą DRP z dn. 02-09-2003 r. po 25 latach następuje ponowienie opłat za groby ziemne (w tym tzw. skrzynki). O mijającym terminie opłat zainteresowane rodziny będą informowane pisemnie przez parafię. Nie dotyczy to pomników i grobowców.

W przypadku mogił ziemnych tzw. zapomnianych i braku jakiegokolwiek zainteresowania rodziny, Zarządca zastrzega sobie prawo do ponownego zadysponowania miejscem pochówku po 25 latach.

 1. Nagrobki dziecięce są zwolnione z jakichkolwiek opłat.
 2. Składka z pierwszej niedzieli czerwca przeznaczona będzie na rzecz p. Gospodarza Cmentarza, jako forma zadośćuczynienia za utrzymanie należytego porządku na cmentarzu w ciągu całego roku.
 3. Składki z mszy św. pogrzebowych przeznaczone są na poczet funduszu cmentarnego.
 4. Okres 25 lat będzie liczony od 02-09-2003 r.

Wszystkie powyższe opłaty stanowią podstawę utrzymania cmentarza (w tym wywozu i utylizacji śmieci, prac ogrodniczych) oraz ewentualnych prac remontowo-naprawczych.

ANEKS DO REGULAMINU CMENTARZA UCHWALIŁA I ZATWIERDZIŁA
RADA PARAFIALNA W DNIU 30 SIERPNIA 2023 R.

 

Udostępnij